Home

Lambert beerův zákon

Lambert-Beerův zákon určuje absorbanci, veličinu charakterizující míru absorpce elektromagnetického záření v látce.. Absorbance je závislá na tloušťce vrstvy [math]d[/math], kde dochází k zeslabování záření, a na součiniteli absorpce [math]\alpha[/math] (zeslabení), který závisí na intenzitě. [math] A = \alpha \cdot d [/math]. Lambert-Beerův zákon Transmitance. Projde-li záření o určité vlnové délce přes vzorek, který obsahuje látku schopnou toto záření absorbovat, dojde ke snížení intenzity prošlého záření, ale vlnová délka, resp. frekvence prošlého záření zůstává zachována Lambert - Beerův zákon platí pouze v omezeném rozsahu (je zákonem limitním). Platí pouze za následujících podmínek: záření musí být monochromatické; roztoky musejí být velmi zředěné ( c < 10-2 mol/l) absorbující prostředí nesmí podléhat žádným změnám; v roztoku musí být jen jedna absorbující složka Lambertův - Beerův zákon a kalibrační přímka - procvičovací příklady 1) Ve vzorku pitné vody byly dusičnany stanoveny spektrofotometricky. Po vybarvení kyselinou salicylovou v prostředí kyseliny sírové byla změřena absorbance vzorku při vlnové délce 410 nm. Absorbance činila 0,872

Lambert-Beerův zákon - WikiSkript

 1. E-konstruktér. Ne. Nemá nic společného s tím, kolik piva vypijete a jak velké máte pivní břicho. Beerův zákon (nebo Lambertův-Beerův zákon), který je pojmenován po německém matematikovi a chemikovi Augustu Beerovi, se zabývá lineárním vztahem mezi absorbancí a koncentrací rozpuštěné látky v roztoku a obvykle se.
 2. vztahy: transmitance T..= 0, I t intenzita záření, které prošlo vzorkem I 0 intenzitu záření dopadající na vzorek Lambert-Beerův zákon A absorbance, bez jednotek =− log10( 0)=− log10=.. c... molární koncentrace roztoku (mol.dm-3) l tloušťka absorbující vrstvy, nebo-li optická šířka kyvety (cm
 3. Beerův zákon popisuje závislost absorpčního koeficientu na koncentraci látky (resp. koncentraci absorbujících molekul v neabsorbujícím rozpouštědle): α = ε • C
 4. Lambertův-Beerův zákon - absorpce monochromatického světla procházejícího roztokem je úměrná koncentraci obecně je funkcí koncentrace rozpuštěné barevné látky a dráze, kterou světlo roztokem prochází. Srov. extinkce, kolorimetrie, spektrometrie « Zpět. Oborové lexikony
 5. B. Lambert-Beerův zákon. Prochází-li světelný paprsek prostředím, které je schopno absorbovat, je intenzita paprsku vstupujícího vyšší než intenzita paprsku prošlého tímto prostředím. Tento jev byl v roce 1729 poprvé formulován P. Bouguerem a později ještě jednou objeven Lambertem
 6. Lambert-Beerov zakon (ponekad i Lambert-Beer-Bougertov zakon) je zakon o apsorpciji monokromatske svjetlosti u obojenim otopinama, po kojem količina svjetlosti koja se apsorbira u obojenom sloju otopine ovisi o debljini tog sloja (Lambertov zakon) i o množinskoj koncentraciji otopljene obojene tvari (Beerov zakon; prema njemačkom fizičaru Augustu Beeru, 1825. - 1863.)

Lambert Beeruv zákon Molární absorbční koeficient zkoumané látky má hodnotu 85 mol^-1 dm^2. Kolik procent světla příslušné vlnové délky propustí roztok o c= 0,05 mol/ l v kyvětě tloušťky 1 cm Pozn.: Je důležité si uvědomit, že výše uvedené způsoby vyhodnocení naměřených dat lze použít pouze v těch případech, kdy jsme si jistí lineární závislostí A na c, tzn. u roztoků, pro něž platí Lambert-Beerův zákon. V ostatních případech je nutné nejprve zjistit matematickou závislost A na c

ELU

 1. Lambert-Beerův zákon je sice také běžné, avšak bohužel nesprávné označení, v encyklopedii nemá co dělat. Maximálně ho můžeme přidat do textu s upozorněním, že i tak bývá zákon označován. --Xhavlikj 15. 7. 2014, 13:44 (UTC) Stránka byla naposledy editována 3..
 2. Lambertův-Beerův zákon je matematické vyjádření závislosti absorpce elektromagnetického záření na vlastnostech materiálu, skrze který záření prochází. Zákon byl nezávisle empiricky odvozen fyziky Bouguerem , Lambertem a Beerem . Lambertův-Beerův zákon platí pouze pro absorpci monochromatického záření
 3. Beerův zákon je také známý jako zákon Beer-Lambert, v Lambert-Beerova zákona, a zákon Beer-Lambert-Bouguer.Důvod, proč existuje tolik jmen je proto, že se jedná o více než jeden zákon. Zjednodušeně řečeno, Pierre Bouger objevil zákon v roce 1729 a publikoval ji v Essai d'Optique sur la gradaci de la lumière.Lambert citoval Bouger objev v jeho Photometriav roce 1760.
 4. The thicker the glass, the darker the brew, the less the light that passes through. Make colorful concentrated and dilute solutions and explore how much light they absorb and transmit using a virtual spectrophotometer
 5. 1137) Lambert-Beerův zákon: 05.02.2003: Dotaz: Chtěl jsem se zeptat na Lambert-Beerův zákon. Ten zní A = log Io/I = kcd, kde c je udáváno jako extikční koeficient a právě tento koeficient mě zajímá. Zajímalo by mě, zda má nějakou jednotku a jestli absorbance (A) má také nějakou jednotku a konkrétně kterou. Toto znění.
 6. Lambert-Beerův zákon určuje absorbanci, veličinu charakterizující míru absorpce v látce. Absorbance je závislá na tloušťce vrstvy d, kde dochází k zeslabování záření, a na součiniteli absorpce α (zeslabení), který závisí na intenzitě

Lambert - Beerův zákon - Chemi

• Lambert-Beerův zákon záření ze zdroje primární světlo vzorek absorpce propuštěné záření.

PPT - Interakce laserů s materiálem PowerPoint

Lambert - Beerův zákon administrator 25.9.2015 0 Komentářů Prochází-li tok rovnoběžných monochromatických paprsků o určité zářivé energii (F0), homogení vrstvou délky (l), dochází k určité absorbci záření a z homogenní vrstvy vychází paprsek se sníženou zářivou energií (F) - Faradayův zákon, voltametrie • 10. Kvantitativní instrum. analýza: - výpočet koncentrace analytu metodou kalibračních roztoků, metodou standardního přídavku (polarografie, AAS, UV-Vis abs.) • 11. Absorpce záření 1: - energie záření, transmitance, absorbance, Lambertův-Beerův zákon pro jednosložkovou, dvousložkovou

Optickým prostředím neabsorbované záření prochází monochromátorem na fotonásobič, signál se registruje jako absorbance, naměření hodnota je úměrná koncentraci stanovovaného prvku (platí Lambert-Beerův zákon) Lambert-Beerův zákon Nech ť kolimovaný svazek intenzity I 0(λ) dopadá na homogenní planparalelní vrstvu tloušťky l. 0 x l x I0(λ) I(I(x) λ,l) Při pr ůchodu vrstvou (x, x+dx) se intenzita dx sníží o dI = -α(λ) I( λ,x) dx (3.1) kde α(λ) je absorp ční konstanta. Úpravou a prointegrováním dostáváme. XqnmcM0.VmcfngeqxƒO0.¥ƒtwdcM0< RU‡mncf{¦cpcn{vkemfiejgokgrtqdcmcnƒUg 030x{f0X{uqmƒšmqncejgokemq/vgejpqnqikemƒxRtc¦g.Rtcjc42280KUDP:2/92:2/832/ Aneb od čísel lezoucích ze spektrometru až po tabulku v publikaci Ach jo jo Lambert-Beerův zákon Formát naměřených spekter Amplitudová n. pulzní modulace Frekvenční modulace, n-tá harmonická Nelineární regrese Newtonova metoda Levenbergova-Marquardtova metoda Parametry spektrálních pásů Střed (polo)šířka Asymetrie.

Lambert-Beerův zákon je základem pro kvantitativní analýzu založenou na m ěření absorp-ce zá ření. Jeho platnost je omezena jen pro z řed ěné roztoky [4]. Obr. 1- Průchod zá ření kyvetou se vzorkem [2]. Beer ův zákon říká, že absorpce je úm ěrná proporcionálnímu po čtu absorbujících molekul Toto skutečně použijeme v dalším videu, Lambert-Beerův zákon. Jsem si jistý, že je pojmenováno po někom jménem Beer, ale taky jsem si vždy představoval, že je to podle někoho, kdo propouští světlo skrz pivo Lambert-Beerův zákon nám říká, že absorbance je úměrná -měl bych to naspat takto- absorbance je úměrná. Lambertův-Beerův zákon, fyz. zák. vyjadřující závislost absorpce světla při průchodu tloušťkou d homogenní látky: I = Ioe -βd; I, resp. Io - intenzita prošlého, resp. dopadajícího světla, e - Eulerovo číslo, β - součinitel absorpce (závisí na materiálu a vlnové délce světla) Lambertův-Beerův zákon, zákon vyjadřující závislost absorpce světla při průchodu homogenní látkou na tloušťce a materiálu této látky a na vlnové délce procházejícího světla. Související hesla Spočítané příklady (Lambertův-Beerův zákon) ze sbírky-Příklady z obecné chemi

6. Lambert-Beerův zákon. 7. Způsoby monochromatizace optického záření v UV - VIS oblasti spektra. 8. Uveďte schéma jednopaprskového UV-VIS spektrofotometru. 9. Znázorněte Jablonského schéma a vyznačte zářivé a nezářivé přechody. 10. Vliv rozpouštědla na absorpční spektra látek. 11 Lambert-Beerův zákon praví A = ε.c.l tzn. že absorbance se rovná součinu absorbčního koeficientu (intenzita zbarvení té které látky), koncentrace barevné látky a délky optické dráhy v kyvetě se vzorkem. Spektrofotometrie je metodou relativní Lambert- Beerův zákon. Zákon světelné absorbce. Při průchodu paprsku světla prostředím, které je schopné absorbovat, dochází k poklesu jeho intenzity. Vstupující paprsek je intenzivnější, než paprsek vystupující. Jejich vzájemný poměr vyjádřený procenty se nazývá Transmitance a nabývá hodnot od 0 do 1. Respektive.

Co je to Pivní (Beerův) zákon? - Portál pro strojní

Lambertův zákon zvažuje pouze l (εl), zatímco Beerův zákon ignoruje l, ale místa c místo toho (εc). Nadřazená rovnice je spojením obou zákonů, a proto je obecným matematickým výrazem pro Beer-Lambertův zákon. Absorbance a propustnost. Absorbance je definována termínem Log (I 0 / I). Rovnice je tedy vyjádřena následovně. 1. Lambert-Beerův zákon 2. Kinetické stanovení enzymatické aktivity 3. Pracovní, měřící a kalibrační režim konkrétního analyzátoru Seznam a vysvětlení použitých pojmů a zkratek ALP = alkalická fosfatáza F = kalibrační faktor ∆A = změna (nárůst či úbytek) absorbance ∆t = časový interva

Zákon Lambert - Beerův vyhovuje pouze pro ředěné roztoky (c < 10-2 mol/l). Při těchto koncentracích se neuplatňuje závislost ε na indexu lomu měřeného roztoku. Podle Lambertova- Beerova zákona je absorbance přímo úměrná koncentraci látky v roztoku. K měření absorbance a transmitance se využívá spektrofotometr Lambert-Beerův zákon Tento zákon definuje veličinu absorbance. Dle vzorce 2.3 je pro monochromatické záření absorbance přímo úměrná její koncentraci. =∙ ∙ (2.3) Ve vzorci A značí absorbanci, ε molární absorpční koeficient, c koncentraci Prohlížení Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek / Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials dle předmětu Lambert-Beerův zákon 0-9 spekter, Lambert-Beerův zákon, kvantitativní analýza. 5. Teoretické základy luminiscenčních metod, popis Jablonskiho diagramu. 6. Instrumentace ve fluorescenční spektrometrii, typy fluorescenčních spekter, využití v kvantitativní analýze. 7. Podstata fosforescence a základy instrumentace při měření fosforescence. II - Základy spektrofotometrie (základní pojmy, Lambert-Beerův zákon) - Výpočty (ředění, příprava roztoků) Teorie: Barva masa je dána obsahem hemových barviv, jejich oxidačním stupněm a ligandem na centrálním atomu železa hemu. Vybarvení masných výrobků probíhá podle poměrn

Jednoduchý Lambert-Beerův zákon •Výhody metod vyvinutých podle Lambert-Beerova zákona - jejich matematická podstata je snadno pochopitelná - nevyžadují velké množství standardů •Nevýhody metod vyvinutých podle Lambert-Beerova zákona - nepoužitelné, pokud se pásy, nebo oblasti komponent významně překrývaj Spektrofotometrie - Lambertův a Lambert - Beerův zákon, absorbance, spektrofotometr Radioaktivita atomové jádro a elektronový obal; typy radioaktivních přeměn, interakce radioaktivního záření s jádry a obaly atomů, štěpení atomových jader a nukleární reakto Lambert-Beerův zákon = = 0 E - extinkce, dříve A - absorbance - molární extinkční koeficient -molární koncentrace látky d - tloušťka prostředí I - Intenzita světla po průchodu prostředím 0 - původní intenzita světla Transmitance = 0 - = − T - transmitanc

Beerův zákon - WikiSkript

Pomocí osudu viditelného světla dopadajícího na listy se vysvětluje zbarvení rostlin následovně. V bílém světle obsažené fotony modrého a červeného záření rostlina pohlcuje a zachycenou energii směřuje do reakčních center fotosyntézy, aby poháněla známou chemickou rovnici přeměny oxidu uhličitého a vody na glukózu a kyslík, zatímco těmi zelenými pohrdá Absorpce světla, zákon Lambert-Beerův, fotometrie. Ohyb a interference světla. Polarizace světla. Kvantová optika -laser. Optické přístroje. Zobrazovací metody. Spektroskopie, typy optických spekter a jejich využití. Barva potravin, CIELAB. 6. HMOTA ( stavba hmoty, elementární částice a jejich interakce) Klasifikace spektroskopických metod, analytické a strukturní aspekty, spektrální rozsahy a procesy. Instrumentace, monochromatizace, zpracování signálu. Molekulová absorpční spektrofotometrie (UV/Vis), Bouguer-Lambert-Beerův zákon. Infračervená spektroskopie, Ramanova spektroskopie. Luminiscence. Mikrovlnná spektroskopie

Chemické vlastnosti. Chemické vlastnosti alkenů jsou ovlivněny přítomností vazby π.Vazba π vzniká bočným překryvem orbitalů 2p, proto je méně pevná (má nižší disociační energii) než vazba σ, neboť bočný překryv atomových orbitalů není tak účinný jako překryv orbitalů ležících na spojnici jader (vazba σ). Díky bočnímu překryvu orbitalů jsou π. Beer-Lambert law in Rhodamine 6G.jpg 771 × 2,136; 672 KB Beer-Lambert law in solution.JPG 1,035 × 1,844; 740 KB Beer-Lambert law.JPG 1,116 × 1,988; 833 K Periodický zákon, periodická tabulka, periodicita chemických a fyzikálních vlastností prvků. Organokovové sloučeniny. Možnosti vzniku a zániku chemických vazeb v organických sloučeninách, částice takto vznikající, jejich vlastnosti Základem měření je Lambert-Beerův zákon, z kterého vyplývá, že při stejné intenzitě zbarvení měřeného vzorku a standardu jsou stejné jejich absorbance A. Pro měření se používají komparátory. V praxi se používají různé druhy komparátorů. Princip stanovení je stejný, mění se jen způso záření a složením absorbující látky (při konstantní tloušťce vrstvy) vyjadřuje Lambert-Beerův zákon: Prochází-li monochromatické záření s počáteční intenzitou Io vrstvou absorbujícího prostředí o tloušťce l, pak se zeslabuje jeh

Lambertův-Beerův zákon Velký lékařský slovník On-Lin

hmotou). Absorpční spektroskopie (absorpce záření, Lambert-Beerův zákon). Instrumentace - základní součásti, výběr podmínek a limitace při výběru přístroje. Kontrola spektrofotometru. Atomová absorpce - princip, instrumentace, zdroje chyb měření. Plamenová fotometrie - princip, instrumentace, aplikace STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKA V OBORU UČITELSTVÍ CHEMIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Povinná část: Chemie 1. Obecná a anorganická chemie 1.1. Struktura atomu, jádro atomu, elektronový obal, valenní elektrony, izotopy Vztah vyjadřuje Lambert-Beerův zákon:-log I/I o = A = e l c d Kde: -log I/I o = Absorbance (A) I o = intenzita dopadajícího paprsku světla I = intenzita paprsku světla po absorpci e l = molární extinkční koeficient při vlnové délce l c = molární koncentrace látk Tato diplomová práce vznikla v souvislosti s řešením výzkumného záměru MSM0021620857. Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedl

UTB ve Zlín , Fakulta technologická 12 1 OBILOVINY 1.1 Morfologická skladba obilného zrna Zastoupení složek zrna je pro jednotlivé druhy obilovin různé, závisí na vnějších i vnitřních faktorech, kterými jsou odrůda, půdní a klimatické podmínky, agrotechnik Lambert-Beerův zákon udává, že absorbance je přímo úměrná . koncetraci absorbující látky. A= k . c. L. k je extinční koeficient charakteristiký pro danou látku v roztoku a danou vlnovou . délku. c je molární koncentrace látky. L je tloušťka vzorku disperze. Závěr: Změřili jsme absorpční spektrum roztoku síranu. Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv Evroý sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv Vadym Prokopec [email protected] 11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv 12.NMR spektrometrie při analýze roztoků 13.Kvantitativní NMR. Lambert-Beerův zákon •A -Absorbance -optická hustota •Molární extinkční koeficient je funkcí vlnové délky a závisí na rozložení energetických hladin v molekule A c L I I I I T e I I c L I I I I c L c dl I dI dI I c dl L c L L L c L L L L L ³ ³ * 0 0 0 0 0: 0 0 10 * ln ln ln H H H H H H H H* O H O 2.30

A. Princip absorpční elektronové spektroskopi

Bouger-Lambert-Beerův zákon =⋅ℓ⋅ definice pH pH=−log[H3O+] definice pčehokoliv p(čehokoliv)=−log(čehokoliv) disociační konstanta slabé kyseliny = [H3O+]⋅[A−] [HA] konstanta stability komplexu Q P = [ML] [M]⋅[L] stavová rovnice ideálního plyn Lambert-Beerův zákon A = ln(I 0/I) = εεεε.c.l. Reflekčnítechniky odraz světla od vhodného povrchu (opticky hustší) při totálním odrazu světla pronikáčást energie ve forměexponenciální vlny do spodních vrstev, cožse využívá při studiu povrchových dějů. I

Video: Lambert-Beerov zakon - Wikipedij

Matematické Fórum / Lambert Beeruv zákon

Diskuse:Lambertův-Beerův zákon - Wikipedi

Optické metody v kolorimetrii: Lambert-Beerův zákon, Kubelkova-Munkova teorie odrazivosti, Modely Muray-Daviese, Yule-Nielsena, Neugebauerův model. 6. Základní systémy správy barev a předpoklady pro jejich správné fungování (kalibrace, a charakterizace zařízení) V těchto případech, kdy neplatí Beerův zákon, nelze snadno určit koncentraci z měření při jediné vlnové délce. Pokud látka fluoreskuje, je část absorbovaného světla opět vyzářena; toto světlo při vyšších hodnotách absorbance zdánlivě snižuje její hodnotu Příklad: Lambert-Beerův zákon A = ε.c.l Absorbance jako funkce koncentrace Lineární funkce Korelační koeficient dvojice dat: -1,000 1,000 Lineární funkce Matematická vsuvka IV

Lambertův-Beerův zákon - Wikiwan

Absorpce záření II Alternativní odvození: Změna intenzity po průchodu látkou o tloušťce dx je úměrná této tloušťce a původní intenzitě: Zákon absorpce, zvaný obvykle Lambert-Beerův zákon, získáme vyřešením jednoduché diferenciální rovnice, se kterým jsme se již několikrát setkali : Absorpce záření III. Aplikace infračervené spektroskopie v elektrotechnice Pavel Košťál 2012 Abstract - Application of Infrared Spectroscopy in Electrical Engineering This diploma thesis deals with analytical method to identify different compounds and t Lambert-Beerův zákon také neplatí v případě, že dochází k jiným interakcím látky s prostředím (např. fluorescence, fosforescence). Ve většině případů však Lambert-Beerův zákon platí a chemik jej může využít pro zjištění koncentrace látk

• Lambert-Beerův zákon -al = 1-exp(-l.M.kl) • rozsah: individuální jehlice celý ekosystém (b.l.m.) Gazometrický systém LI-6400 Základní typy přístrojů Uzavřený GS x Otevřený GS (Licor, LI-6200) (Licor, LI-6400; Ciras-1, PP Systems různých hodnotách pH. Platí Lambert-Beerův zákon: A H c l Při vlnové délce maximální změny absorbance se provede výpočet logI a jeho dosazení do Henderson-Hasselbalchovy rovnice: c l A A c l A A A A H H c l A A c l AH A AH AH H H AH A AH A c c c A H c l H c l A AH AH S S A S AH A A A c c A c l c l A A A ( ) [ ] ( UV/VIS spektrofotometrie - princip, instrumentace, absorbance, transmitance, Lambert-Beerův zákon, využití Jednotlivé fáze biochemického vyšetření - preanalytická, analytická a postanalytická Chyby měření - systematická, náhodná a hrubá, BIAS, směrodatná odchylka Kalibrace - typy, proveden Lambert-Beerův zákon 2. Kalibrační křivka 3. Výpočet pomocí hodnot (A, c) standardních vzorků.

Lambert - Beerův zákon. Rozptyl světla. Zákony geometrické optiky. Zákon lomu a odrazu světla. Světelné vodiče, laparoskopie. Vlnová optika - interference, ohyb světla. Optická mřížka. Disperse a rozptyl světla. Účinek infračerveného, viditelného a ultrafialového světla na organismus Lambert-Beerův zákon; a l = 1-exp(-l.M.k l) eddy-kovarianční technika (vířivá kovariance) dostatečné proudění vzduchu pro vytvoření turbulentního proudění sonický anemometr - pohyb vzduchu ve 3D Úroveň listů (částí ekosystému) Úroveň ekosystému komorová měření CO 2 CO 2 CO 2CO CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 2 CO Absorbci záření v prostředí obsahujícím absorbující látku popisuje Lambert-Beerův zákon. Lambert 1768 (Bouguer 1729) zjistil, že -dI / I je úměrné dx a Beer zjistil 1852, že -dI / I je úměrné c Spojením těchto dvou pozorování dostáváme -dI / I = k c dx tj. poměrný úbytek toku záření při průchodu vrstvou s.

 • Jak vzniká tromboza.
 • Masturn 550i cnc 1500.
 • Věstonická venuše obrázek.
 • Alza trackid sp 006.
 • Dajbych šlapák.
 • Prstynkova metoda.
 • Slova sj.
 • Barvy duhy obrázky.
 • Jak používat mikrofon.
 • Trenažér řízení auta.
 • Ict wiki.
 • Liquid chlorophyll phytolife.
 • Velbloud kde žije.
 • Karamel z medu.
 • Podsklepení domu cena.
 • Samonosné brány.
 • Vykrajovane cukrovi.
 • Vrbatova bouda autobus.
 • Šílený max: zběsilá cesta.
 • Eft terapie plzen.
 • Muchomůrka vejčitá.
 • Deborah harry.
 • Fotograf chomutov.
 • Pu erh hubnutí.
 • Jak vyčistit lihový fix z kůže.
 • Restaurace na cihelně jindřichův hradec.
 • Iphone úvodní obrazovka.
 • Bulletin gynstart.
 • Africké ovoce.
 • Vzácné houby.
 • Forbes 30 pod 30 2018.
 • Nekonečné pozadí.
 • Ugg bazar.
 • Pískování mandal.
 • Zpracování placenty.
 • Silikonové šablony.
 • Sony kompakt.
 • Audrey hepburn syn.
 • Taneční oblečení brno.
 • Plavky guess bazar.
 • Bubnová sekačka agatha.