Home

Neolitická doba

Neolitická revoluce je termín charakterizující přechod od společnosti lovců a sběračů k společnosti usedlé, jejíž hospodářství je založeno na zemědělství, které vyžaduje soukromé vlastnictví NEOLITICKÁ REVOLUCE Asi před 10 000 lety skončila zatím poslední doba ledová. Oteplilo se na a podnebí se začalo podobat dnešnímu . Příznivější podmínky umožnily lidem opatřovat si potravu novým zpúsobem. První zemědělci Lidé tehdy lépe poznali divoce rostoucí obil Doba neolitická . Neolit. Dobou neolitickou rozumíme mladší dobu ledovou. Zkracovaly se intervaly jednotlivých období. Datujeme ji 5 000 - 2 700 let př.n.l. Zanikají kamenné nástroje a začíná se používat bronz.Lidé přešli k usedavému způsobu života Doba neolitická a eneolitická. Dobou neolitickou rozumíme mladší dobu ledovou. Zkracovaly se intervaly jednotlivých období. Datujeme ji 5 000 - 2 700 let př.n.l. Zanikají kamenné nástroje a začíná se používat bronz

ENEOLIT - CHALKOLIT (doba měděná) a) Kolem 6. tisíciletí př.n.l. objev metalurgie na Předním východě - zatím zpracování zastudena (měď, zlato, stříbro). b) Zdokonalení zemědělského nářadí - oradlo tažené dobytkem, kolo. c) Produkce je vysoká - vznikají přebytky, a tak vznikají sociální rozdíly Střední doba kamenn Neolitická kolonizace postupující z Asie se dostává na naše území zhruba v 6. tisíciletí před naším letopočtem, přičemž do Čech postupuje přes Slovensko a Moravu. Zemědělský způsob života znamená budování stálejších obydlí a zakládání ploch určených k obdělávání, zejména podél.

Playlist: http://tinyurl.com/yd5neklKámen vychází z módy, je čas nových materiálů. Ze středomoří přichází informace o objevu slitiny cínu a mědi. Neolitická revoluce Neolitická revoluce, je bezesporu hlavním milníkem v dějinách lidstva (stejně jako např. vynález kola, zpracování kovů, či z moderní doby vynálec počítače). Obecně je 5 hlavních bodů neolitické revoluce. 1) Usedlý způsob života s ohledem na to, že došlo ke změně získávání potravy. Stavba. Neolitická revoluce. Součástí neolitické revoluce se stala také domestikace skotu. Jako neolitická revoluce je označován proces, během kterého dochází k výrazným změnám ve výrobě potravin a struktuře společnosti v době neolitu. Toto období charakterizují změny postoje člověka k přírodě. Doba železn á vlastně. Neolitická doba se vyznačuje následujícími aspekty: zemědělství - ve střední Evropě hlavně pěstování obilnin a luštěnin a chov domácích zvířat; výroba keramických nádob, keramika; výroba první broušené a vrtané industrie; počátky vědomé výroby oděv Po celém světě vědci zkoumají často skryté stopy minulých ér a kultur Neolit neboli mladší doba kamenná přinesl zlom v lidských dějinách. Ještě před zhruba 1..

PPT - Pravek- opakovanie VI

Neolitická revoluce - Wikipedi

Doba kamenná . 1)starší doba kamenná = paleolit - 3 500 000-8 000 př.n.l. Význam neolitu: pojem neolitická revoluce, člověk se naučil pěstovat (vznik zemědělství), chovat zvěř(domestikace), vznik keramiky, kultur,umění ačkoliv termín revoluce udává nějakou rychlou změnu, zde se jedná o delší vývoj Mladší doba kamenná (neolit) Co je to neolit Childa, jehož termín neolitická revoluce se stal světoznámým a určoval dlouhá desetiletí hlavní směr v chápání podstaty procesu změn. Zde je užitečné připomenout, že Childovu vizi o souboru inovací, charakterizujících období neolitu, najdeme na začátku 20. století. Neolitická osada Bylany: nic většího z tak dávné doby u nás archeologové dosud neobjevili. Zdroj: petrvavrecka.cz + 14 fotek + 15 fotek. archeologické naleziště archeologie čechy doba kamenná nálezy neolit neolitická vesnice pravěké sídlišt. Jedním slovem, ani doba železná, ani neolit nejsou chronologickými obdobími. Co se týče našeho regionu, začala tato etapa přibližně v pátém tisíciletí před naším letopočtem a trvala až do třetího, tj. Asi 2000 let. Co dala neolitická éra lidstvu? Ano, spousta věcí. Například, ačkoli nástroje byly vyrobeny z kamene. STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ •konec doby ledové -vyhynula velká zvířata (mamut) •domestikace = ochočování zvířat (pes, koza, ovce, vepř) MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ •změna způsobu hospodaření → přisvojovací hospodářství se mění na výrobní hospodářství (tzv. neolitická revoluce

· Neolit neboli mladší doba kamenná (6 000 př.n.l. - 3 500 př.n.l.) - vznikalo první zemědělství (tzv. Neolitická revoluce): chov dobytka a pěstování obilí. Což vedlo k budování pevných obydlí, zakládání vesnic a k prudkému nárůstu počtu lidí. Začalo se používat broušení a vznikaly první keramické nádoby Periodizace pravěku: 1. podle způsobu získávání potravy . období přisvojovacího hospodářství - člověk byl plně závislý na přírodě; sbíral divoce rostoucí plodiny a lovil zvířata; zemědělství neexistovalo; období výrobního hospodářství - toto období zahájila neolitická revoluce; rozvíjelo se prvotní zemědělství; z lovců a sběračů se stali výrobci.

Neoliticka revoluce Referát » Splhej

Neolitická revoluce Dějiny pravěku. Pravěk. Doba kamenná Paleolit (2,5 mil. - 10 tis. před Kristem) (řecky palaios = starý; lithos = kámen) Paleolit dělíme na několik období - nejstarší, starý, střední, mladý a pozdní. V nejstarším paleolitu (2,5 mil. - 1 mil. let před Kristem) lidé používali první kamenné. Neolitická revoluce Člověk přechází od lovu a sběru ke společnosti usedlé, založené na zemědělství => nové nástroje - jehly, hroty ke zbraním, dýky, saně, brusle, lyže, keramika... Keramika Lineární - zdobená především spirálami. Vypichovaná Doba bronzová Objev slitiny mědi a cínu

Doba neolitická :: www

VY_32_INOVACE_3.2.3.POZDNÍ DOBA KAMENNÁ.notebook 3 November 19, 2014 Pozdní doba kamenná POZDNÍ DOBA KAMENNÁ Neolitická revoluce přinesla změny např. ­ trvalé bydlení ­ budování příbytků ­ tvorbu zásob ­ vyšší věk ­ výroba keramiky ­ tepelné opracování potravy vařením ­ zvýšila se populace ­ rozvoj uměn ATCZ142 - Klimatická Zeleň Mezinárodní projekt pro obnovu zeleně. Z iniciativy MILION STROMŮ PRO KRAJINU, společně výsadbou zeleně k naší lepší budoucnosti Neolit Neolitická revoluce 9 000 p.n.l. - úrodný půlměsíc (Indie, Egypt, Mezopotámie, Čína) - teplo, úrodná půda, vláha = neolitická revoluce - přechod k zemědělství - dlouhý proces zušlechtování divoce rostoucích rostlin (obilí, čočka, len, konopí Neolit je mladší doba kamenná, kterou můžeme vymezit jako období zhruba mezi lety 10 000 až 5000 př. n. l., přičemž na různých místech světa probíhal v rozdílných obdobích. Neolit nastupuje po mezolitu a společnost v jeho průběhu přestupuje od lovu a sběru k zemědělskému způsobu života Neolitická revoluce Ačkoliv ve východním Středomoří končí toto období (označované jako pravěk) zhruba před 3000-2000 lety př. n. l., první písemné památky vztahující se k území Francie pocházejí až ze starověkého Říma (zejména 1. století př. n. l.)

DĚJINY UMĚNÍ - GALERIE - Pravěk, Egypt, Řím, Gotika

Referáty-czu - Dějiny - Doba neolitická a eneolitick

 1. Doba eneolitická . Eneolit. Spadá do dob 2700 - 1800 př.n.l. V jistém smyslu je odvozeninou a pokračováním doby neolitické, protože v jeho průběhu docházelo ke zdokonalování a prohlubování civilizačních proudů neolitických, zejména v zemědělství.Eneolitičtí lidé si sídliště ohrazovali palisádami
 2. Neolitická revoluce - doba kdy přišla celiakie. Počet celiaků narůstá hlavně v posledních desetiletích, ale trpěli lidé touto chorobou od jak živa? Otázka, na kterou se jen velmi těžce hledá odpověď. Dnes již však víme, že k tomu došlo patrně s nástupem neolitické revoluce, kdy člověk zanechal migrací za stády.
 3. ula poslední doba ledová a na Zemi došlo k výraznému oteplení, objevil se na zemi první člověk rodu Homo.Aby tento člověk mohl uspokojovat své potřeby (jako hlad, žízeň, nebo aby mu nebyla zima), začal využívat přírodu kolem sebe
 4. Neolitická revoluce. mladší doba kamenná. střední Evropa - asi 5 300 - 4 300 př. n. l. 2000 - 750 doba bronzová 400 - 0 mladší doba kamenná - laténská 3500 - 2000 eneolit 750 - 400 starší doba železná - halštatská 5000 - 3500 neolit 8000 - 5000 mezolit 10000 - 8000 pozdní paleolit 40 000 - 10 000 mladší paleolit (doba kamenná) Zemědělství

Neolitická kolonizace postupující z Asie se dostává na naše území zhruba v 6. tisíciletí před naším letopočtem, přičemž do Čech postupuje přes Slovensko a Moravu. Starší doba železná (cca 750 př.n.l - 0) je na značné častí evroého území ve znamení halštatského stylu (podle pohřebiště Hallstatt v. Doba kamenná se skládá z několika etap, které si v tomto příspěvku stručně představíme. Budeme postupovat postupně od paleolitu až po eneolit. neolitická revoluce - 1. společenská dělba práce - vznik zemědělsko - dobytkářského způsobu hospodaření.

Pravěk - mladší a pozdní doba kamenná, neolit, eneolit

Pravěk - Doba kamenn

 1. Během období neolitu (mladší doba kamenná, -5500 až - 2300 př. n.l.) díky tzv. neolitické revoluci dochází k přechodu člověka od lovu a sběru k zemědělskému způsobu získávání potravy a tím pádem k usazování. Člověk získává vztah k půdě a území na kterém žije, vytváří se trvalá sídliště a pevný dům..
 2. Neolit ~mladší doba kamenná; 7 - 3,5 tis. let př. n. l. (řecky neos = mladý) přechod od přisvojovacího hospodářství k hospodářství produktivnímu ~výrobnímu v zemědělství první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluc
 3. Neolit a eneolit (mladší a pozdní doba kamenná) Neolit je pravěké období, ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství - chov dobytka a pěstování obilí. Tato tzv. neolitická revoluce začíná na Blízkém východě někdy v 10. tisícilet
 4. Mladší (neolit) - neolitická revoluce - 7000 let př. n. l. - 4000 let př. n. l. Pozdní (eneolit) - blízký východ = nejvyspělejší -> chalkolit (doba měděná) - 4000 let př. n. l. - 2000 př. n. l Neolitická revoluce (zemědělská) - nejstarší v dějinách (3000 let) Zemědělství, domestifikace zvířat (kozy) Vrtané.
 5. ENEOLIT - CHALKOLIT ( doba měděná ) a) Kolem 6.tis.př.n.l. objev metalurgie na Předním východě - zatím zpracování zastudena (měď, zlato, stříbro). b) Zdokonalení zemědělského nářadí - oradlo tažené dobytkem, kolo. c) Produkce je vysoká - vznikají přebytky a tak vznikají sociální rozdíly
 6. Úvod do pravěku Pravěk je nejdelší a nejstarší úsek v dějinách lidstva. Za počátek pravěku považujeme přibližný výskyt prvního živočišného předchůdce člověka (asi 3 milióny let před Kr.). Zánik pravěku souvisí se vznikem staroorientálních států a vznikem písma (4. tisíciletí před Kr.), v Evropě však až v prvním tisíciletí před naším letopočtem
 7. Neolit alebo mladá kamenná doba alebo mladšia kamenná doba (alebo lingvisticky nesprávne: [chýba zdroj] doba kamenná) je historická epocha v dejinách praveku, v archeológii a vo vývoji ľudskej spoločnosti, ktorá nahradila ekonomiku predchádzajúcich období - paleolitu a mezolitu - založenú na love a zberačstve produktívnym hospodárstvom

Eneolit (z latinského aeneus - měděný), jinak také chalkolit (z řeckého chalkos - měděný, lithos - kámen) či česky doba měděná, je označení pro historické období v pravěku - závěrečnou fázi doby kamenné.Následuje po neolitu a předchází dobu bronzovou. Zdá se, že na konci neolitu došlo k určité krizi. Svědčily by proto i častější nálezy kostí lovných. paleolit (starŠÍ doba kamennÁ)1 800 000/1 700 000 - 8000/6000 př. kr Neolit, mladší doba kamenná je to období následující po mezolitu, ve střední Evropě v letech asi 6000 př. n. l. - asi 3500 př. n. l. Vznikalo první zemědělství (tzv. neolitická revoluce) včetně chovu dobytka; výroba potravin umožnila vzrůst počtu obyvatel, začalo zakládání prvních vesnic Mladší doba kamenná - neolit. změna způsobu života - lov a sběr potravy nahrazen zemědělstvím; neolitická kolonizace - přes severní Balkán Podunajím - v 6. tisíciletí př. n. l. přes Slovensko na naše území (nejprve na Moravu a poté do Čech) Neolit, Mladší doba kamenná Nástroje z předmětů nalezených v přírodě - dláto, motyka, pluh, jařmo, srp, ječmen, tkalcovský stav, keramika (hrnčířství) a zbraně Neolitická revoluce - přechod k zemědělství

Zubr EmilPPT - Opakujeme pravěk (doba kamenná) PowerPoint

Dějiny udatného českého národa - Doba kovů - YouTub

Neolit neboli mladší doba kamenná přinesl zlom v lidských dějinách. Ještě před zhruba 12 tisíci lety byli lidé lovci a sběrači. Pak se usadili a stali se z nich zemědělci. Tento proces zřejmě začal o něco dříve v oblasti tzv. úrodného půlměsíce v dnešní Palestině, Jordánsku, části Sýrie, především šlo o. NEOLITICKÁ REVOLUCE. Před 10 tisíci lety skončila poslední doba ledová. Teplejší podnebí umožnilo lidem opatřovat si potravu novým způsobem - zemědělstvím. Této změně způsobu života se říká neolitická revoluce, začala kolem roku 8000 př. n. l. (1. osada Jericho Téma: neolitická revoluce Související: doba bronzová . doba železná. dělba práce. Mladší doba kamenná (neolit) neolitická revoluce - změna od lovu a sběru k pěstování a chování domácích zvířat počátek pravěkého zemědělského osídlení - usedlý způsob života, stavba domů ze dřeva a hlíny - první vesnic Main Menu. User Menu. Nepřihlášen. Login; Password forgotten ? Registration; The Great War; World War Two; Cold War; Military history websit

Hradiště - doba neolitická : Přehled

Neolit, mladší doba kamenná - období následující po mezolitu, ve střední Evropě v letech asi 6000 př. n. l. - asi 3500 př. n. l. Vznikalo první zemědělství (tzv. neolitická revoluce) včetně chovu dobytka; výroba potravin umožnila vzrůst počtu obyvatel, začalo zakládání prvních vesnic.Výroba kamenných broušených nástrojů (motyky, nástroje na opracování. neolitická kultura. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu neolitická kultura.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik. Archaická doba Podle legendy byl sjednotitelem faraon Meni, kterého někteří archeologové ztotožňují s faraonem Narmerem nebo s panovníkem Hor-Aha.[2] Podnětem ke sjednocení byla pravděpodobně potřeba efektivního využití vláhy a každoročních nilských záplav doba kamenná . Lidé získávali glukózu z rostlin už před 40 000 lety v době kamenné Neolitická osada Bylany: nic většího z tak dávné doby u nás archeologové dosud neobjevili. Archeologové objevili pod vodou pravěké sídliště. Středa 18.11. Téma: Mladší doba kamenná (neolitická revoluce) 1. náhradní termín testu v pátek 20.11. od 12:45-13:15. 2. kontrola doplněného zápisu o mladší době kamenné (úkol na pátek 13.11.) 3. prezentace nové látky - Mladší doba kamenná pátek 20.11

Září 2009 « Archiv | History-if

NEOLITICKÁ REVOLUCE mladší doba kamenná ve střední Evropě asi 5300 až 4300 před Kristem Čím bylo toto období přelomové z hlediska vývoje společnosti? Mladší doba kamenná (neolit) představovala zásadní změnu způso-bu života, kdy byl lov a sběr potravy postupně nahrazen zemědělstvím doba kamenná. doba bronzová. doba železná. období přisvojovacího hospodářství. období výrobního hospodářství (neolitická revoluce) Přírodní podmínky - střídání dob ledových (glaciál) a meziledových (interglaciál) - sběr plodů, kořínků, lov, rybolov => závislost člověka na přírodě. postupné ochočování. Doba napoleonských válek (1789-1815) 19. století (1815-1914) První světová válka (1914 - 1918) Meziválečné období (1918-1939) Období druhé světové války (1939-1945) Období studené války (1945-1989) Moderní doba (1990-) Ostatní - nezařazeno; Dokumenty; Zbraně. Přehledy vojenské techniky používané v Československu. Doba neolitická Nejstarší nálezy dokládající osídlení Kréty pocházejí ze sedmého tisíciletí před Kristem (přesněji okolo roku 6300). Jedná se jednak o nálezy v jeskyních, které byly nejspíš využívány jen sezónně (Platyvola, Yeranio, Stravomyti, Trapeza a další místa), tak zejména o stálá sídla, která se. Neolitická doba se vyznacuje následujícími aspekty: • zemedelství - ve strední Evrope hlavne pestování obilnin a luštenin a chov domácích zvírat • výroba keramických nádob, keramika • výroba kamených nástroju, tvz. štípaná industrie, broušená industrie a vrtaná industrie • pocátky vedomé výroby odev

Neolitická revoluce - Yin

Na těchto stránkách si můžete najít něco o pravěku,době kamenné,době bronzové a o době železné.Ale také něco i o středověku,Románském slohu,o renesanci a o gotice.Také se dozvíte co je to periodizace dějin.To vše na těchto stránkách.Jenom si klikněte a čtěte si a učte se Záchranný archeologický výzkum pod dvěma úseky budoucí dálnice D35 v Pardubickém kraji skončil. Přinesl v České republice novou zkušenost s unikátním systémem spolupráce soukromé stavební firmy Eurovia s odborným garantem Pardubického kraje - Východočeským muzeem v Pardubicích (VČM) a s odbornými organizacemi Archaia a Archeologické centrum Olomouc Téma: doba železná Související: doba bronzová. dělba práce. mladší doba kamenná. neolitická revoluce. pravěk. Pravěké ženy byly silnější než dnešní sportovci. Jak je to možné? Ženy v pravěké společnosti musely vykonávat mnohem více činností než se pouze starat o děti. Analýza kosterních pozůstatků ukázala. ve střední Evropě doba neolitická po sobě zanechala pozůstatky v Bylanech u Kutné hory, v Mohelnici nebo v Hlubokých Mošuvkách. Eneolit Spadá do dob 2700 - 1800 př.n.l. V jistém smyslu je odvozeninou a pokračováním doby neolitické, protože v jeho průběhu docházelo ke zdokonalování a prohlubování civilizačních.

PPT - Střední doba kamenná Mladší doba kamenná Pozdní doba

Doba kamenn á, nazývaná též Neolitická revoluce je nesmírně významný proces, který se odehrál během mladší doby kamenné a znamenal takový převrat ve vývoji lidstva, že bývá nazýván revolucí, přesněji řečeno neolitickou revolucí I. DOBA KAMENNÁ. Straší (paleolit) - 3,5 milionů let - 8000 let př. n. l. Střední (mezolit) - 8000 let př. n. l. - 6000 let př. n. l. Mladší (neolit) - neolitická revoluce - 7000 let př. n. l. - 4000 let př. n. l Téma: Střední doba kamenná, mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná 4 300 př.n.l. Neolitická revoluce = postupný přechod od sběru a lovu k zemědělství Poprvé - Blízký východ - oblast Mezopotámie Zemědělství Přechod k usedlému způsobu života Stavba domů ze dřeva, hlíny, rákosu Přechod od lovu a sběru k. Doba neolitická je spojena s přechodem k zemědělství jako hlavnímu způsobu obživy. V našich zemích se tak stalo v 6. tisíciletí př. n. l. Území našeho státu bylo zalidněno již řadu tisíciletí před slovanským osídlením

Neolit (mladší doba kamenná) :: Mystika-inf

Neolitická revoluce a první zemědělci v době kamenné - období výrobního hospodářství. Dokonči následující věty: Aby se lidé mohli o své rostliny starat, museli se u nich Lidé se v mladší době kamenné začali více zajímat o to, kde a co vysazují, tomuto způsobu říkáme výsev. První zemědělci pěstovali MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ (NEOLIT) - změna způsobu hospodářství · vznik zemědělství = výrobní hospodářství (produktivní) Neolitická revoluce- 10. - 9. tisíciletí př. n. l.- Přední Východ (tzv. úrodný půlměsíc)- změna klimatu. 1) Počátky zemědělství- nové plodiny (divoká pšenice, ječmen Neolitická kultura vznikla na Předním východě a postupně se rozšířila do Evropy. Existuje několik modelů, které tento přesun představují a přibližují, a jsou uvedeny v následující části práce (Bouzek 2013, 38-41). Mladší doba kamenná byla klimaticky příznivější, klima bylo mnohe

Do země dělal mělké drážky, do kterých sázel obilí, které potom sklízel srpy. Neolitická revoluce nezměnila pouze způsob potravy, ale i společnost. Člověk žil na jednom místě, stavěl domy, využíval řemesla - tkalcovství, hrnčířství. Erik Fedorko Neolit neboli mladší doba kamenná byla pro lid velmi. 3. Neolit (mladší doba kamenná) neolitická revoluce (=počátek výrobního hospodářství - zavlažování, chov dobytka aj.) základní jednotkou společnosti byl ROD; matriarchát (viz. Slovníček) rozvoj technických dovedností a řemesel; dobré zpracování kamenných nástrojů (sekeromlat) stavba pevných budov; hliněné. Pozdní doba kamenná, eneolit, chalkolit či doba měděná (4000 př. n. l. ‒ na Blízkém východě 3500 př. n. l., ve střední Evropě 2200 př. n. l.) Toto období zahájila neolitická revoluce cca -10.000. Rozvíjelo se prvotní zemědělstv. Doba bronzová Zuzana Bláhová-Sklenářová 1. Doba bronzová jako epocha kulturního vývoje Doba bronzová (ve střední Evropě asi 2300/2200 - cca 800 př. n. l.) je jednou ze základních period pravěku, následuje po době kamenné a předchází době železné Našinec by je nejraději vyložil navlečením na časovou osu, tedy jako postupný vývoj stylu zobrazování. Takhle jednoduché to však není, spíš máme tu čest s různými kulturami, i když nějaký evoluční gradient se taky najde. Doba je to dlouhá (zhruba 6500 až 3200 před n. l.) a prostor strakatý

Kdy se lidé začali usazovat - Dokument CZ HD (2018

Fotogalerie Dějepisné citáty Prameny o poznání dějin Periodizace pravěku Stará doba kamenná (paleolit) Mladší doba kamenná Společnost - neolitická osada mohla mít až 50 lidí. Neolitický dům mohl dosáhnout až 60-ti metrů. Obývala ho matka, otec, děti a příbuzní. Základn Fáze pravěku a neolitická revoluce Christian Thonsen navrhl rozdělení na období podle materiálů používaných pro výrobu nástrojů.Doba Kamenná -Doba bronzová -Doba železná Doba kamenná trvala přes tři milióny let. Je proto nutné dobu kamennou rozdělit na kratší časové úseky

Dějiny světa - Pravěk - Pravěk obecně (periodizace, člověk

Doba neolitická: 4. Pokládání základů - staré evroé civilizace: 5. Zrození Černého moře - Indoevroé invaze: 6. Na konec světa - ztracené bílé migrace: 7. Blízký východ - přemožení bílých: 8. Egypt - pouštní království nordiků: 9. Alfa a omega - vzestup a pád civilizací: 10. Helénci. mladší dobu kamennou-Neolit (do5200přnl) doba bronzová a železná 3500 - 700 před Kristem. Mezi těmito obdobími probíhá tzv. neolitická revoluce, kdy dochází ke změně způsobu získávání obživy od sběru a lovu k prvotnímu zemědělství, tato změna má vliv i na rozvoj výtvarného umění

Ochočování koní Hradiště Byla to jakási centra Na konci tohoto období se již mluvilo indoevroými jazyky o Doba bronzová Starší doba bronzová 2200 - 1600 př. n. l Střední doba bronzová 1600 - 1250 př. n. l Mladší doba bronzová 1250 - 750 př. n. l Rozvíjela se výroba zbraní, nástrojů a ozdob Rozšíření. Neolitická revoluce - doba kdy přišla celiakie - Bezlepe . Průmyslová revoluce probíhala ještě v 19. století, kdy se dokončoval přechod od ruční výroby v Co do významu je tento převrat srovnatelný s neolitickou revolucí, která znamenala proměnu.. Neolitická revoluce Doba neolitická Tuberkulózní postižení páte ře doložitelné na kostech z neolitu lze krom ě Afriky najít na poz ůstatcích v Indii i v předkolumbovské Americe. Kosterní poz ůstatky z neolitické osady ve východním st ředomo ří ukazují, že lidé z období 7000 p ř. n. l. m ěli. Opakujeme pravěk(doba kamenná) Dějepis. 2. stupeň . Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy. VY_32_INOVACE__Opakujeme pravěk (doba kamenná) Trvalo to dlouhý věk, Neolitická vesnice v Ehrenstein významné archeologické naleziště v jihozápadním Německu °Paleolit (starší doba kamenná), Mezolit (střední doba kamenná),Neolit (mladší doba kamenná) Nejstarší naleziště: v záp. Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes střední Evropu až - neolitická revoluce - lovci - zemědělci Dochází ke vzniku užitého umění (keramika), tkaní látek a k výstavbě.

doc

doba bronzová. doba železná. neolitická revoluce. mladší doba kamenná. Doba kamenná, to nejsou jen lovci mamutů. V její mladší fázi jsme se naučili žít jako zemědělci a naše společnost se krůček po krůčku začala přibližovat té současné. Nebyl to však lehký život, v mladší době kamenné - neolitu Neolitická revoluce (12 500 - 5000 př.n.l.) termín zavedl Gordon Childe - britský archeolog první pol.20.stol. - přestože se jednalo o typicky evoluční záležitost - proces neolitizace trval zpočátku několik tisíciletí - mělo tím být ale bezpochyby zdůrazněno - neolitická evoluce - postupný vývoj a kumulace různých způsobů života, domestikace doba bronzová) - nádoby s bílou geometrickou malbou, širokými plastickými žlábky - domy - 7 x 6 m - pec, zásobní jámy - používání tkalcovských stavů.

- 5. tisíciletí př. Kr.), která následovala po období lovců a sběračů v paleolitu a mezolitu. S příchodem neolitu na naše území se postupně od základů proměnil nejen životní styl, ale také celá krajina. Rozhodně k tomu ale nedošlo rychlou a jednorázovou změnou, v minulém století označovanou pojmem neolitická. Neolitická fáze Kyklad (mladší doba kamenná) je spíše zárodečnou podobou této kultury. Dlouho je poněkud humpolácká: používá také v té době běžné kamenné nářadí, i když už zná také obsidián, plastiky bohyně jsou značně macaté.Pozdní neolit začíná předjímat pozdější směry vývoje: obsidiánové nástroje se zjemňují a ženské kamenné figurky.

pozdní doba kamenná - Základní a mateřská škola A. Kučery 20 VY_32_INOVACE_3.2.3.POZDNÍ DOBA KAMENNÁ.notebook November 19, 2014 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: Výzva: Jméno autora: Vznik materiálu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách III/2. Eneolit, jiným názvem také raná doba bronzová (4 000 - 2 000 př.n.l). Lidé již ovládají základní techniky zpracování mědi. Součastně je to také závěrečná fáze pravěku. Následuje doba bronzová. Periodizace pro Střední Evropu. Časný 4 000 - 3 700 př.n.l. Starší 3 700 - 3 300 př.n.l. Střední 3 300 - 3. Neolitická keramika z pňíkopu u jiěního vstupu do rondelu v Třšeticích-Kyjovicích Studia Archaeologica Brunensia 21 2016 2 1. Úvod Hlavní pozornost je vnásledujícím příspěvku hloubkami: 0-100 cm (souvrství I), 100-300 cm věnována zejména keramice lengyelské kultu-ry, která byla získána při exkavaci části výpln

Proč mají princezny dlouhé vlasy (5) – FantasyPlanetHISTORIA MAGISTRA VITAE - NeolitŠtudijné materiály

Latén = mladší doba železná, rozkvět Keltů, 500 př. Kr. až 100 př. Kr. Lengyelská kultura - neolitická a časně eneolitická kultura, střední Evropa Letecká fotografie - technika snímkování prostoru, kdy jsou vidět půdorysy objektů Lineární keramika - neolitická kultura (volutová keramika Tyto stránky jsou vylepšení již existujících stránek www.referaty-cz.estranky.cz naleznete zde mnoho dalších i starých článků,ale nyní již rozdělených do rubrik čímž to pro vás bude snadnější hledání Neolit = mladší doba kamenná (8-5000 př.n.l.) Neolitická revoluce. Přechod k usedlému způsobu života( od lovu a sběru k zemědělství a pastevectví) Stálé příbytky, 1.zemědělské společnosti (9 000 př.n.l. -Čína, Střední Amerika, přední Východ.

 • Zvonění zvonečku.
 • Kopulové světlíky.
 • Rekvalifikační kurz fyzioterapeut praha.
 • Filmy na podzim.
 • Zajímavé souřadnice.
 • Stolní deska 140x70.
 • Sf game mince stesti.
 • Instruktor autoškoly kurz olomouc.
 • Počítání do 20 bez přechodu online.
 • Staphylococcus aureus hemolýza.
 • Kvasinková infekce a opožděná menstruace.
 • Dětské tričko spiderman.
 • Jak vyčistit lihový fix z kůže.
 • Pošta online aplikace.
 • Kvalitní zátěžové lino.
 • Divadlo pb.
 • Předčasný porod 32 týden.
 • Ochrana životního prostředí pro děti.
 • Věstonická venuše obrázek.
 • Cwt freediving.
 • Sildenafil pro zeny.
 • 3 dny horečka u dětí.
 • Náhradní hlavice remington.
 • E shop noel.
 • Terry crews filmy.
 • Nice robus 600.
 • Pronájem bytu brno líšeň.
 • Webcammax free download for windows 10.
 • Domácí těstoviny prodej.
 • Tropické orchideje.
 • Sony kompakt.
 • Chladící ručník runto.
 • Nouzové svítidlo kanlux.
 • Restaurace na cihelně jindřichův hradec.
 • Frank iero and patience.
 • Yamaha x max 300 recenze.
 • Kristian vii.
 • Asfalt praha.
 • Kodiaq bear.
 • Objem šestibokého jehlanu.