Home

Citát v bakalářské práci

V případě, že by v práci byla uvedena všeobecně známa informace, citace v bakalářské práci nemusí být použita. Konkrétně je tím myšleno např. to, že byl Jan Hus upálen 6. 7. 1415, apod. Pokud však v práci byla použita např. celá věta nebo odstavec o této události, pak je potřeba zdroj uvést Citát. Citát je doslovně převzatý text z díla jiného autora, který musí být vymezen uvozovkami a v lepším případě napsaný kurzívou kvůli vizuálními odlišení od vlastního textu. Mezi uvozovkami a textem nejsou mezery. Citát může mít podobu jak části či celé věty, tak i delšího úseku textu, např. odstavce Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz Jak na bakalářskou (diplomovou) práci Obecné pokyny na MUP (SIS-Studijní info-SZZK) ⚫ Pravidla pro administraci a psaní kvalifikaních prací na MUP Obecný rámec ⚫ Autorský zákon, publikaní etika ⚫ Citaní norma SN ISO 690 + oborové zvyklosti ⚫ návody jak citovat např.: - www.iso690.zcu.c V textu se neodkazuje na žádné zdroje, přesto následuje seznam literatury. Pokud využíváme ke své práci zdroje, musíme na ně vždy v textu odkazovat! Odkazy v textu a bibliografické citace v seznamu literatury nemají jednotný formát. V celém textu je třeba dodržet jednotný způsob odkazování a formát bibliografických. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku

Citace bakalářské práce SeminarkyZa

V primitivních dobách, kdy spravedlivá a mírumilovná společnost nebyla uskutečnitelná, se v ni docela snadno dalo uvěřit. Představa pozemského ráje, v němž by lidé žili pospolu jako bratři, bez zákonů a bez tvrdé práce, pronásledovala lidskou mysl po tisíce let. — George Orwell, kniha 198 Citát je doslovně převzatý text. V práci používat spíše méně, max. í/ ð. V souvislém textu neuvádět citáty delší než í ì po sobě jdoucích řádků. Od začátku do konce musí být citát uveden v uvozovkách, pro lepší odlišení je možné použít kurzívu

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané

Jak správně citovat - Seminarky

Jak správně citovat v bakalářské či diplomové práci? X 2018. Mnoho studentů se domnívá, že základem bakalářské či diplomové práce jsou vlastní úvahy, myšlenky, nápady. Opak je však pravdou. Kvalitní a dobře napsaná práce se u nás stále pozná podle toho, zda jsou v ní správně použité citace a parafráze Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze.V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek.Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi. jsem zvyklá psát úvod jako poslední část své práce, až se celá práce vykrystalizuje, tak poslední část píši úvod. Někteří studenti zde zmíní také hlavní prameny, ze kterých čerpají a opírají se o ně. V bakalářské práci jsem v úvodu prameny neměla ani jiné zdroje Doslovné citace ale v žádném případě netvoří základ práce nebo její zásadní část, jen doplňují práci a myšlenky autora. Celkově by text přímých citací neměl překročit 10 % závěrečné práce. Přímá citace nesmí být nijak pozměněna. Norma ISO 690 vylučuje jakoukoli vlastní kreativitu autora (co se týče.

Citáty o práci - 100 úžasných citátů - 678 zajímavých citát

Knihu vřele doporučuji, pouze je potřeba si uvědomit, že vyšla ještě před novelou normy ČSN ISO 690:2011, takže pasáže týkající se bibliografických citací jsou bohužel zastaralé. Knihu najdete ve většině vysokoškolských knihoven, a některé z nich zakoupily pro své uživatele i její multilicenci v elektronické podobě Obhajoba diplomové práce (bakalářské nebo disertační) bývá povinnou součástí státní závěrečné zkoušky.Na typu práce ani tak moc nezáleží. Jde spíše o to, jak se vám podaří zaujmout členy komise a jaký bude jejich výsledný pocit (celkový dojem). Abyste během obhajoby na nic důležitého nezapomněli, můžete si většinou připravit prezentaci

V práci je nezbytné řádně citovat. V případě opisu části věty, celé věty či celé pasáže textu musí být doslovná citace uvedena v uvozovkách a za ní zařazen odkaz na pramen (příjmení autora a rok publikace) včetně strany, odkud byla citace převzata (například: Hampl 1996, s Ukazujete tím, že na jejich práci navazujete, v čem s nimi souhlasíte a v čem nikoli. Současně tím i samotným citovaným autorům přiznáváte jejich význam pro své vlastní poznání. Správnou citací pak čtenáři umožňujete každý citát dohledat a dozvědět se více o jeho kontextu Při psaní bakalářské práce autor často používá práce jiných autorů. Ze zákona (Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon) je povinností citovat, tedy uvádět v práci všechny použité prameny Kvalifikační práci v elektronické podobě je bakalářské práce a 20 000-25 000 slov u diplomové práce. Za základní text se považuje vlastní text práce (od řádky) je možno celý citát psát menším písmem a/nebo užším řádkováním a odsadit ho Kvalifikační práci v elektronické podobě je student povinen vložit do STAGu, vytisknout Údaj o kvalifikační práci studenta a ten společně bakalářské práce a 20 000-25 000 slov u diplomové práce. Za základní text se považuje vlastní text práce (od je možno celý citát psát menším písmem a/nebo.

Citáty o práci (1064 citátů) Citáty slavných osobnost

Nejdůležitější pravidla úpravy odborného text

Citácie v bakalárskej práci. Citácie v bakalárskej práci. Citát je text, ktorý je doslovne prevzatý z určitého informačného zdroja, napríklad z knihy, z odbornej publikácie alebo z internetového článku. Citáty je potrebné v rámci práce zreteľne označiť, aby v [ a som mal napríklad na bakalárskej a aj diplomovej práci. 3.2 Citát, citace, bibliografická citace 3.3 Prvky bibliografické citace 3.3.1 Povinné údaje 3.3.2 Další údaje pro elektronické zdroje 3.4 Příklady bibliografických citací 3.4.1 Tištěné dokumenty 3.4.2 Elektronické dokumenty 3.5 Metody zápisu odkazu v textu 3.5.1 Forma jméno, datum - harvardský systé Tento citát vystihuje, proč jsem si zvolila k vypracování bakalářské práce právě zajištění pobytu v přírodě pro mateřské školy. V dnešní době se stále častěji setkáváme s různými akcemi pořádanými ať už základní či mateřskou školou. Organizují se výlet V práci se neuvádí seznam obrázků, tabulek a grafů, ani jejich počet. Hlavní kapitoly - např. í Úvod, Teoretická část atd. musí začínat vždy na nové stránce!!! Podkapitoly navazují na předchozí text bez nadměrných mezer

Citát a citace, poznámkový aparát, seznam literatury 37 9. Volba jazykových prostředků 42 10. Pravopisné a stylizační chyby v diplomových pracích 45 tů, jak psát diplomovou práci, na druhé straně má občasná nespokojenost s výsledkem jejich práce. Vědoma si toho, že existuje mnoho publikací,. 16.05.2017 V odborné práci citujeme často. Abychom svému textu dodali váhu, abychom podložili svá tvrzení, aby čtenáři věděli, o jaké kapacity se opíráme. Odkazy na citace nemusí být jenom pod čarou. Někdy se uvádí v závorce za citovaným textem Práci uzavírá bibliografická část: seznam veškerých použitých zdrojů. Seznam musí být v souladu s ČSN ISO 690. Příklady bibliografických záznamů a citací v textu jsou k dispozici na webu knihovny PedF. 2 Formální náležitosti. 2.

A i kdybyste nakonec psali diplomku na jiné téma, není vyloučeno, že něco v budoucnu nevyužijete i z toho managementu. A když bude nejhůř, záda vám kryje vedoucí práce. Jednou to třeba doceníte! Mám oblíbený citát z přednášky Steva Jobse: Při pohledu do budoucnosti je těžké vidět věci souvisle. To můžete vidět. V textu uvedeme v uvozovkách citát: xxxxxxxxxx. Vzápětí citujeme z téže knihy: xxxxxx [2] . Poprvé citujeme z knihy, která je tématem bakalářské či diplomové práce a bude často citována: xxxxxxx [3] 12 Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se. V úvodu práce je nezbytné explicitně formulovat cíl práce (případně uvést i dílčí cíle) a způsob, jak ho bude dosaženo, tj. jak bude autor v práci postupovat, a uvést výklad koncepce (obsahovou strukturu) celé práce. V úvodu práce nebo hlavní textové části musí autor věnovat dostatečný prostor textu

Bakalářská práce (struktura, tipy, návod) Formatovani

Rozsah bakalářské práce je 10 000 - 17 000 slov základního textu (skutečný počet slov je třeba v práci uvést - bude kontrolován). Za základní text se považuje vlastní text práce včetně poznámek, bez bibliografie, příloh, anotace a obsahu práce Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF jejich reakce a jaké informace jsou nutné podávat v první řadě a jaké mohou být až v pozadí. Také jsem si musela připomenout, že na své práci musím pracovat komplexně, což mi připomenul můj oblíbený citát: Design není jen to, jak nějaká věc vypadá a jaký vzbuzuje pocit. Design je to, jak ta věc funguje.

Bakalářská práce Ústav české literatury a komparatistik

V bakalářské práci poukazuji na možné faktory, které ovlivňují člověka od jeho narození, a to především v období dospívání. Chci se zaměřit na ty jedince, kteří byli nedávno v této složité životní situaci, kdy řešili otázku, zda dále studovat nebo pracovat Kolikrát čte oponent studentovu práci? • Poprvé zběžně - dělá si poznámky v textu u jevů, které na první čtení trčí z textu • Podruhé důkladně a selektivně vzhledem ke kritériím posudku • Potřetí v případě, že některé kritérium není schopen objektivně hodnotit 10 V opačném případě je nutné se odvolávat na jinou citaci (v řádných publikacích se obvykle nepoužívá). Příklad: 1. Novotný, J., Novotná, E. (1995): Vliv adaptace na koncentraci cytochromu c v bakterii E. coli. Biochim. Biophys. Acta 434, 1243 - 1253, citováno v práci Blake, J. (1998): xxxxxxxxxxx. Příloh

Závěr bakalářské práce (tipy, rady, návod) Formatovani

České Budějovice - Náměstek českobudějovického primátora pro školství a sociální politiku a zároveň člen předsednictva sociálních demokratů Petr Podhola před sedmi lety ukončil studia na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Pětileté studium, zprvu bakalářské a později magisterské, završil obhajobou diplomové práce Na začátku (předpokládaného) posledního semestru si pak studující zapíše v IS předmět Seminář k bakalářské práci (na bakalářském stupni studia) nebo Seminář k diplomové práci (na magisterském stupni studia). Obsah aktivit studenta v Projektu se odvíjí od tématu a povahy zamýšlené práce vývoj. Z tohoto pohledu i samotná krize může být v jisté formě přínosem, toto ostatně potvrzuje i citát Maxe Frische, že Krize je produktivní stav. Člověk z ní musí odstranit pouze příchuť katastrofy. Tématem této bakalářské práce je Situaþní analýza a návrh strategie spoleþnosti Taforge a.s.

Bakalářská práce, čím začít? - Diskuze - eMimino

 1. V této bakalářské práci se však zaměřuji na výživu alternativní, Alternativní výživu v této práci rozděluji následovně na vegetariánství, veganství, makrobiotická strava, stravu dle ájurvédy a výživu podle krevních skupin. Rovněž uvedu Citát Alberta Einsteina nám otevírá třetí kategorii Ochrana.
 2. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Stehlíková Jaroslava Management v tělesné kultuře (6208R168) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem
 3. V teoretické části mé práce vysvětluji základní marketingové pojmy z teorie použité v bakalářské práci. Po zbytek práce jsem se věnovala marketingu měst a obcí. V této etapě jsem popsala, kdo tento marketing tvoří, jaký zákon ho upravuje, čeho se týká a jaké problémy se v této oblasti řeší
 4. ář k bakalářské práci a rozšířením o příklady vzorové aplikace teoretických poznatků reaguje na opakované požadavky studentů. Cílem autorů je, aby studenti zdravotnických oborů umli písemným projeve
 5. imálně jedno musí být v pevné vazbě velikost písma 12 = asi 30 - 31 řádků na stránku (citát delší než 3 řádky tvoří samostatný odstavec s řádkováním 1), tj. 1800 znaků na stránku. Celá práce.

Jak správně citovat v bakalářské či diplomové práci

Během psaní bakalářské práce mi uvízl v paměti citát Oscara Wilda, jehoţ znění je následující: Neplatit účty je jediný způsob, jak se uchovat v paměti obchodních kruhů. S tímto výrokem nemohu jinak, neţ souhlasit. Domnívám se, ţe jeho význam vzalo za své mnoho podnikatelských subjektů V případě, že v práci obrázky (ať už grafy, fotografie, schémata či jiné ilustrace) nebo tabulky použijete, musí být zcela zřejmé, odkud pocházejí. Zaplňování práce oskenovanými grafy z článků nebo obrázky z učebnic je vyloženě nevhodné - obvykle se na ně můžete odkázat Požadavky na bakalářské práce v oboru Religionistika Bakalářskou prací má student prokázat, že je schopen samostatně pojednat o zvoleném tématu, že se orientuje v relevantní literatuře, že s ní umí kriticky pracovat, a tedy že zvládl základy vědecké práce Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral téma, které je pro dnešní svět a svět bakalářské práce zjistil, čím se tyto nejúspěšnější firmy odlišují a uvědomil si, jaké budoucí zaměstnání. Proto bych tu hned v úvodu rád zmínil citát od Petera Druckera [Firemní] kultura si dává strategii k snídani

Dále, v samém konci práce je citát z Durkheima (morálka jako přitažlivý ideál), v němž autor tvrdí, že na místo rozvolněné tradiční morálky nenastoupila žádná jiná. Tato promluva se týká situace před 50 lety a autorka by měla tuto časovou proluku vyplnit. To je také námět pro obhajobu Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Rozvojové země v kontextu globálních problémů a proměna jejich makroekonomických ukazatelů v období ‚Rozvojových cílů tisíciletí' jsem vypracovala samostatně pod dohledem vedoucího bakalářské práce a s použitím odborn Píšeme jej neosobní formou, v přítomném čase (tedy řeší mediální obraz válečných uprchlíků v českých tištěných médiích, nikoli: Své bakalářské práci jsem věnovala mnoho úsilí, a proto doufám, že se mi podařilo, abych vám zprostředkovala něco z toho, co jsem celý půlrok intenzivně zkoumala. Konzultace s profesory a doktorandy jsou v plném proudu. S blížícími se vánočními svátky zároveň většina studentů dokončuje zápočty a snaží se absolvovat co nejvíce předtermín zkoušek. Někdy je těžké zakomponovat do již tak nabitého rozvrhu psaní samotné bakalářské a diplomové práce

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

 1. VŠPJ - veřejná vysoká škola nabízející bakalářské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření s dlouhodobou praxí během studia
 2. A je tady další stránka, na kterou můžete i vy ostatní přispívat svým oblíbeným citátem, příslovím nebo myšlenkou pro každý den, která může někomu pomoci a povzbudit ho v jeho nelehké situaci a třeba také ukázat cestu, jak žít
 3. Plagiát a citát Od opsal ve své bakalářské práci až 40 stran textu , plagiátorství bylo odhaleno též v jeho diplomové práci Dle vyjádření Univerzity Palackého v Olomouci, na níž práci v roce 2011 obhájil, většinu teoretické části, která tvoří více než polovinu textu, sestavil jako kompilát z jiných.

Citát z četby: Řeč je mocným vládcem, který zcela nepatrným a zcela nepostižitelným tělem vykoná věci převeliké, neboť v její moci je zbavit člověka strachu, odejmout mu zármutek, vzbudit v něm radost, znemožnit jeho lítost. (Gorgias, In Schreiber, H., Žantovská I., Čítanka z rétoriky, UJAK Praha 2008, s. 31.) Studijní cíle: Po nastudování této části textu. Manuál pro vypracování bakalářské práce. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Manuál pro vypracování bakalářské práce. V českém (a slovenském) textu se používají české uvozovky. Máte-li nastaven správně jazyk práce, Word automaticky nahrazuje při psaní hranaté programátorské uvozovky za typografické. Také uvozovky musí těsně obklopovat text. Je-li v uvozovkách celá věta (např. citát), je tečka za větou před koncovou uvozovkou Ulehčete si práci s tvorbou citací tím, že použijete citační software, který bibliografické citace i odkazy v textu vytvoří za vás. V Citace.com jsme pro vás vytvořili videokurz, který vás provede záludnostmi citování a funkcemi manažeru. Veškerá videa si můžete zdarma shlédnout na YouTube. Číst dál Mysli na to, že obhajoba je taková reklama na tvoji práci, takže nemusí nutně 100 % shrnovat vše, co v ní je, ale spíš vypichovat to nejdůležitější a nejzajímavější. Držím palce

Jak napsat úvod diplomové práce, kterým zaujmete? - Pavel

 1. zdroj jsou v odborném textu (tedy i textu závěrečné práce) povinné, především z hlediska autorských práv, viz zákon č. 121/2000 Sb., dále kvůli dodržování vědecké etiky a též jsou nezbytné pro další vědeckou práci při získávání a studiu původních zdrojů informací
 2. Bakalářské studium jsem absolvovala v ateliéru Design přirozeně vnímala spíše celé tělo a tento citát mi k přístupu mé práce seděl nejvíce. Hlavním inspiračním zdrojem pro diplomovou práci byla sgrafita v rodné obci, která vytvořil můj prastrýc Alois Mudruňka počátkem 19. století
 3. Struktura bakalářské práce Citát: Autoři diplomových prací občas nemají soudnost a v nepoměru s nízkou kvalitou své práce děkují i odborníkům, které tak mohou lehce nas*at , protože tí
 4. V dyadických střetech v neutrálním prostředí vykazují M. spicilegus (Suchomelová et al. 1998, Patris et al. 2002) a M. macedonicus (Frynta Čiháková 1996) vysokou míru agrese samců i samic, zatímco interakce v rámci M. spretus jsou překvapivě mírumilovné (Suchomelová et al. 1998)
 5. V práci může uplatnit Požadovaný rozsah bakalářské práce je 40±60 normostran (72±108 tisíc znaků včetně mezer) bez anotací a příloh. uvozovkami. Kratší citáty, přibližně v délce jednoho souvětí, se uvádějí v souvislém textu. Pokud je citát delší než 3 řádky, doporučuje se uvést ho ve zvláštním.
 6. ární, bakalářské, diplomové nebo disertační změnit svými názvy (a samozřejmě také náležitým obsahem :)) vědní obor nebo aspoň mínění učitele na svou osobu. Tak ať Vaši práci provází co nejméně záseků a co nejvíce inspirace :)

V bakalářské práci bude autor pracovat i s odbornou literaturou a musí dodržovat pravidla práce s ní i citací. Odborná literatura při práci na odborném textu slouží k tomu, aby ji člověk přečetl, promyslel, pochopil, osvojil si ji (nejen zapamatoval) a poznatky z ní proměnil ve svoji vědomost, tu pak konfrontoval s ostatními svými vědomostmi a zkušenostmi a aplikoval ji na praxi Také o významu stínu - Chcete rychle a kvalitně vypracovat podklady k diplomové, bakalářské, disertační, seminární resp. jiné práci, referátu, přeložit článek? Náš tým odborníků je tu pro Vás a velmi rádi Vám pomůž díky za názory, já se s tím zatím nedokážu smířit. Jak mi může oponent vytýkat postoj člověka, o kterém píši, to přeci nemohu ovlivnit. Dále pak napíše, že můj názor je zcela zcestný, načež pod to dá odstavec, že v celé své práci jsem neuvedla žádný svůj názor Jak psát přímou řeč. Vydáno dne 15.07.2014 od Jana Skřivánková. V tomto článku se zaměřujeme na základní pravidla při psaní přímé řeči. Zajímat nás budou především velká písmena a interpunkční znaménka

Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona þ. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě ve veřejně přístupn V práci je popsána konstrukce zlatého řezu úsečky a skládání zlatého řezu z papíru. V textu jsou objasněny pojmy zlatý obdélník, zlatý trojúhelník, zlatá spirála. Také je zde ukázán zlatý řez v pravidelném pětiúhelníku a desetiúhelníku, v pravidelném dvanáctistěnu a v dvacetistěnu Dokončuji (já) příští týden svou bakalářskou práci. (nikoli dokončuji mou nebo moji práci..) Ve své (já) bakalářské práci se zaměřuji na . (nikoli v mé práci nebo v mojí práci) Fotodokumentaci pro mou práci pořídil Jiří Dvořák (on), jen v přílohách jsem své výzkumné experimenty fotografoval sám (já) O vnitřní spokojenosti Philippa Groheho, vnuka zakladatele společnosti Hansgrohe, svědčí i jeho citát uvedený v titulku. Jak sám tvrdí, nikdy nic nedostal zadarmo a dnes je za to vděčný. Práci vnímá jako naplnění svých ambicí - i navzdory tomu, že v mládí se od ní odkláněl a cesta k ní nebyla přímočará

Jeden citát praví, že musíme brát v úvahu pouze kulturní cestovní ruch, neboť jiný než hotelům nebo snad rekreaþním zařízením, ale přijíždějí právě kvůli kultuře. V rámci této bakalářské práce se sice přes oceán nevypravíme, ale přeneseme se do malebného města v Jihoeském kraji - do Strakonic. Tématem a mottem mé diplomové práce se stal citát Ladislava Sutnara. Tento citát můžeme chápat z různých pohledů. Mé porozumění je v dobře provedené práci, kdy se jedná o ruční zpracování. Cílem mé práce bylo zachytit okamžik slunečních paprsků v lese a to vše přenést do šperku V tomto rozhodovacím procesu si často vzpomenu na citát Friedricha Wilhelma Nietzscheho. Tento německý filosof, básník a hudební skladatel řekl: Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se přitom přiučil něčemu, co měl rozhodně vědět, než začal stavět Citát zněl přesně takto: Ve své bakalářské práci jsem se pokusila v daném rozsahu popsat příběh historického soužití Čechů a českých Němců ve společném státě a vyústění tohoto soužití do tragické kolize v průběhu a po skončení 2. svět. války. Celá staletí budovaný vztah obou etnik nepřežil. Můžete se ale rozhodnout práci odevzdat až do 19. července 2020. V takovém případě budete moci přijít ke Státní závěrečné zkoušce, která bude vypsána v termínu od 24. srpna do 4. září 2020. Práce odevzdávejte výhradně v elektronické podobě v IS

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2006.Bibliografický záznam původní práce: KUBÁLKOVÁ, Petra. Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách : analýza a hodnocení na základě standardu ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [Guidelines for citing from. v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015. Specifikem oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy je připravit studenty pro práci s žáky školního věku především v základních školách, tedy v souladu se školským zákonem a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jaroslav Vacek Praha, 2019. Prohlášení: Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem řádně uvedla a citovala všechny použité prameny a literaturu. Současně prohlašuji, že práce nebyla Tento citát Sigmunda Freuda, dle mého názoru, popisuje nejen jeden ze. Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia - pro rok 2020 je nabízí 6 fakult veřejných a státních vysokých škol a 7 soukromých VŠ Studenti si na práci v cizím jazyce obvykle volí angličtinu nebo němčinu, někdy se však může objevit i francouzština, italština či španělština. Každý jazyk má své osobité stránky, typické gramatická pravidla, stylistiku, způsob citací, vyjadřování Pokud je do práce vložen obrázek, graf, tabulka nebo je použita část z Vaší již publikované práce, musí být vždy uveden zdroj. V případě, že by v práci byla uvedena všeobecně známa informace, citace v bakalářské práci nemusí být použita. Konkrétně je tím myšleno např. to, že byl Jan Hus upálen 6. 7. 1415, apo

 • Zahradní amarylis.
 • Výživová doporučení pro děti.
 • Svenska kts nätverket.
 • Karfiolová polievka s mrkvou.
 • Pomsta je sladká sloh.
 • Henryho opakovacka.
 • Stálá pamětní deska.
 • Boeing 787 dreamliner interior.
 • Tetování souhvězdí raka.
 • Coccodrillo kontakt.
 • Ankety na ig.
 • Tenseigan naruto wiki.
 • Referendum o vystoupení z eu.
 • Jak poznat měď.
 • Decticus verrucivorus.
 • Televize 80 cm bazar.
 • Jak jsem poznal vaši matku 5x12.
 • Mothman cz.
 • Příběh služebnice online ke shlédnutí zdarma.
 • Chopin.
 • A cup of style diary.
 • Nechci darovat orgány.
 • Snapdragon 660 antutu.
 • Eluc aminy.
 • Jak sehnat rychle peníze.
 • Kosočtverec výpočet strany.
 • Maska z droždí recenze.
 • Čarodějnice 2015 online bombuj.
 • Centrální mocnosti 1.světové války.
 • Cr svedsko hokej.
 • Boho svatba brno.
 • Rozměry osobního auta.
 • Naprostí cizinci online.
 • Vtipná trička k narozeninám 40.
 • Mazda rx3 for sale.
 • Googledrivesync download.
 • Nejvyšší sypaná hráz.
 • Černý hmyz podobný čmelákovi.
 • Lázně třebíč.
 • Milovat nebo mít rád.
 • Google underwater.